Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě s čokoládovými výrobky www.cokolada.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.cokolada.cz, Čokoláda.cz s.r.o., se sídlem Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00, IČ: 28180941. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek.
Příjemce – Příjemce je kupujícím objednaného zboží.
Obdarovaná osoba – Osoba, v jejíž prospěch kupující uzavírá kupní smlouvu.
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění jeho práv plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady (více v sekci "Reklamační řád").

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.cokolada.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujících. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly zpracovány společností Čokoláda.cz s.r.o., jejíž údaje jsou uvedeny v článku I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@cokolada.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Více informací naleznete v sekci "Ochrana osobních údajů".

IV. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky prodávajícím je následně kupujícímu potvrzeno. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost návrh kupní smlouvy před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

V. Objednávka

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pokud kupující s podobou objednávky souhlasí, tlačítkem Odeslat objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou na objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Při objednávce čokoládových výrobků kupující uznává a přijímá následující podmínky. Svou objednávkou potvrzuje jejich přečtení a souhlasí s podmínkami.

1) Společnost Čokoláda.cz s.r.o. není zodpovědná za zdržení či zrušení objednávky v případě, že kupující poskytl společnosti nepravdivé či neúplné informace, např. informace o adrese příjemce či o platnosti své kreditní karty atd.

2) Vzhled naaranžovaných čokoládových výrobků se může lehce odlišovat od obrázků na webové stránce.

3) Pokud si kupující výslovně nepřeje předem kontaktovat obdarovanou osobu, nebo není uvedeno telefonní číslo, nese tím veškerá rizika v případě, že zásilku není možné obdarované osobě řádně doručit. Za překážku v doručování je považováno i to, že například nejsou označeny nebo nefungují zvonky atd. Může to být i v případě nepřítomnosti na adrese, odstěhování se, dovolené atd.

4) Prodávající není odpovědný za zdržení dodávky zboží příjemci z důvodu chybné objednávky (např. chybné nebo neexistující jméno nebo adresa příjemce, udání špatného čísla kreditní karty, atd.), nebo když obdarovaná osoba nepřijímá telefonní hovor či nereaguje na zprávy zaměstnanců společnosti Čokoláda.cz s.r.o..

5) Prodávající má právo objednávku nevyřídit a produkty nedoručit, pokud objednávka obsahuje údaje, které nejsou správné či neúplné a tudíž znemožňují doručení dodávky. V případě, že je to s ohledem na úplnost či správnost údajů možné, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího písemně informovat.

VI. Dodací a dopravní podmínky

Cena

Ceny uvedené na webových stránkách www.cokolada.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Pokud dojde ke změně ceny a kupující si vyžádá výměnu nebo vrácení zboží, vždy se počítá s cenami, které byly u výrobku v momentě odeslání objednávky. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto obchodních podmínek, tedy po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Lhůty dodání se u jednotlivých dopravců liší a jsou uvedeny při výběru typu dopravy.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální ceník je vždy uveden na stránkách www.cokolada.cz při vyplňování objednávky. Možné způsoby dopravy a podmínky jsou také k nalezení v sekci „Doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši v hotovosti uhradit osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, bankovním převodem nebo platební kartou. Podrobné informace o jednotlivých způsobech platby naleznete v sekci „Platba“ nebo v okně vyplňování objednávky.

Převzetí zboží

Prodávající doporučuje kupujícímu - spotřebiteli prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud bude kupujícím (příjemcem) zjištěno mechanické poškození obalu zboží, prodávající doporučuje zboží ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci „Dopra/dopravava".

Fakturace

Faktury jsou kupujícímu zasílány pouze v elektronické podobě prostřednictvím emailu. Faktura v papírové podobě bude vyhotovena a poslána poštou pouze na výslovné písemné přání objednávajícího.

VII. Akce

Veškeré akce a akční produkty jsou početně omezeny. Akce platí do vyprodání zásob.

VIII. Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávaném zboží, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon o potravinách) lhůta k použití zboží (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

IX. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu info@cokolada.cz nebo na adresu Čokoláda.cz s.r.o., se sídlem Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00 s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do provozovny prodávajícího na adrese Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice, 160 00, nebo odesláním zboží na stejnou adresu  (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Zboží, které podléhá rychle zkáze, je takové zboží, na kterém je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do…“ (jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky), toto zboží není možno vrátit. Zboží označené dobou minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od smlouvy pro něj lze použít.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle prvého odstavce, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud bude zásilka stornována po hodině od objednání nebo nebude-li již vyexpedovaná objednávka zaslaná kupujícímu vyzvednuta, může po něm být požadována úhrada vzniklých nákladů za odeslání zboží (náklady na doručení na adresu příjemce a na zpětné doručení objednávky do skladu prodávajícího). Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že veškeré nesplacené pohledávky (včetně neuhrazené částky za dopravu) budou postoupeny k vymáhání, a to spolu s veškerými náklady s nimi spojenými.

X. Platnost poukazů na nákup čokolád, poukazů na degustaci a ostatních voucherů

Platnost zakoupených výše uvedených poukazů, tedy poukazů na degustaci, poukazů na nákup zboží v peněžní hodnotě a ostatních nabízených voucherů, je jeden kalendářní rok od jejich zakoupení. 

  • Poukazy na nákup zboží na e-shopu: na každém zakoupeném poukazu je uveden unikátní kód, který elektronicky evidujeme. Po vypršení roční lhůty platnosti je kód automaticky deaktivován bez nároku na vrácení peněz či prodloužení platnosti daného kódu.
  • Poukazy na degustaci čokolády: platnost poukazu, ve všech námi nabízených variantách pokazů, je jeden kalendářní rok od jeho zakoupení. Rezervace na degustace lze uplatnit řádně v tomto období, v námi vypsaných termínech konaných degustací. Není možné uplatnit poukaz na termíny degustací, které jsou vypsány po skončení platnosti poukazu. 
  • Prodloužení platnosti poukazu na degustaci: po skončení platnosti poukazu lze jeho platnost jednorázově prodloužit za poplatek 200,- Kč za osobu na tři kalendářní měsíce od uskutečněné platby poplatku za prodloužení.
  • Účastníci degustací mladší 15 let se mohou účastnit akce pouze za doprovodu dospělé osoby. 

XI. Storno podmínky degustací čokolády

Z důvodu omezené kapacity degustací pro veřejnost platí následující podmínky změny objednaného termínu:

  • více než 1 týden předem - zdarma možnost výběru jiného termínu
  • 7 až 5 dní předem - 25% příplatek za nový termín
  • 4 až 3 dny předem - 50% příplatek za nový termín
  • 2 až 1 dní předem - 75% příplatek za nový termín
  • v den degustace - termín degustace propadá